Ne želimo oštetiti Islamsku zajednicu već stvoriti pravni okvir za kupovinu zgrade

0
17


Nakon što se Islamska zajednica oglasila danas s tvrdnjom da Općina Centar pokušava prodati objekat u kojem se nalazi Ambasada Austrije, a koji je upisan kao vakufska imovina, oglasili su se iz Općine Centar te su naglasili kako je informacija sa sjednice potpuno pogrešno interpretirana.

Saopćenje Općine Centar prenosimo u potpunosti:

“Naime, pojavila se nepotpuna i krivo interpretirana informacija da je Općina Centar pripremila prijedlog izmjene odluke o prodaji zgrade austrijske ambasade na “način da Općina garantuje Ambasadi da Ambasada neće imati nikakve obaveze vezano za mukatu”, pri čemu je potpuno zaobiđena i prešućena činjenica da je Općina Centar navedenim prijedlogom predvidjela da na sebe preuzme sve obaveze prema Islamskoj zajednici koje proizilaze iz pomenutog tereta.

Iz teksta navedenog prijedloga je potpuno vidljivo i jasno da Općina Centar nema namjeru oštetiti Islamsku zajednicu, nego stvoriti pravni okvir koji ambasadi prijateljske Austrije omogućava kupovinu zgrade u Ulici Josipa Vancaša.

Da bi javnost što bolje upoznali sa situacijom vezanom za pitanje prodaje austrijske ambasade podsjećamo da je Općinsko vijeće Općine Centar još na 55. Redovnoj sjednici, održanoj 3.09.2020. godine, donijelo odluku o prodaji neposrednom pogodbom zgrade austrijske ambasade koja je upisana pravom vlasništva u korist Općine Centar Sarajevo.

U ‘C’ teretnom listu na nekretninama koje su predmet kupoprodaje upisan je teret, po pravu važećem u vrijeme upisa tereta 1886. godine, a koji je pobliže označen kao dužnost svagdašnjeg vlasnika nekretnine davati godišnju mukatu u iznosu tri stotine akčeta (300ak.).

Navedeni teret, mukata, bio je odmjeren za cijelu mahalu Čemalbeg u korist Vakufa Skenderpaše u Sarajevu. U postupku realizacije kupoprodaje predmetnih nekretnina zaključivanjem notarski obrađenog ugovora, a na zahtjev kupca (Ambasade Austrije), Općina Centar je od Islamske zajednice u BiH u više navrata tražila saglasnost za pokretanje postupka i brisanje tereta.

U cilju pronalaženja zajedničkog rješenja i postizanja saglasnosti oko brisanja upisanog tereta radi realizacije Odluke Općinskog vijeća zaključivanjem ugovora o kupoprodaji, sa predstavnicima Islamske zajednice u BiH Općina Centar je održala niz zajedničkih sastanaka. Izvršni odbor Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo se dopisom od 24. 2.2021. godine izjasnio da bi za davanje saglasnosti za brisanje navedenog tereta Općina Centar trebala isplatiti naknadu za zemljište Medžlisu Islamske zajednice Sarajevo u visini tržišne vrijednosti nekretnina, koja je u to vrijeme iznosila 1.200,00 KM/m2 ili davanjem druge iste ili slične vrijednosti nekretnine u vlasništvu Općine Centar Sarajevo.

Međutim, ovdje je veoma bitno je naglasiti činjenicu da trenutni zakonski propisi kojima se reguliše stvarno-pravna materija u Bosni i Hercegovini ne poznaju kao kategoriju pojam ‘mukate’. Odsustvo pravnog okvira za rješavanje problema dodatno komplikuje činjenica da je trenutno objektivno teško odrediv kvantitativni iznos vrijednosti predmetnog tereta izraženog u ‘akčetama’ kao valuti, odnosno novčanom ekvivalentu koji ne poznaje monetarni sistem Bosne i Hercegovine.

Sa druge strane, Ambasada Austrije kao predstavnik Republike Austrije je na osnovu naprijed navedene odluke Općinskog vijeća, putem notara sačinila Nacrt ugovora o kupoprodaji predmetnih nekretnina, i isti dostavila Općini Centar i Pravobranilaštvu Općine, radi davanja mišljenja.

Obzirom da dostavljeni Nacrt ugovora prema mišljenju Pravobranilaštva nije izrađen u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća o prodaji neposrednom pogodbom nekretnina, u više navrata su obavljane konsultacije i radni sastanci između predstavnika Ambasade Austrije i Općine Centar, a sve u cilju izrade nacrta ugovora o kupoprodaji nekretnina koji će biti usuglašen sa odredbama odluke Općinskog vijeća.

Na osnovu postavljenih zahtjeva kupca, zaključeno je da je u cilju realizacije kupoprodaje objekta u kome je smještena Ambasada Austrije, potrebno izmijeniti Odluku Općinskog vijeća

o prodaji predmetnih nekretnina, u pogledu načina i vremena plaćanja kupoprodajne cijene, kao i obaveza prodavca u vezi tereta (mukate). Naime, imajući u vidu upisani teret u ‘C’ listu na predmetnoj nekretnini kupac je zahtijevao da se prodavac (Općina Centar) obaveže da će u pogledu istog, kupca i njegove pravne
slijednike, držati potpuno neoštećenim od eventualnih šteta, nedostataka i potraživanja koja mogu nastati u vezi upisanog tereta.

Na kraju još jednom napominjemo da se predloženim izmjenama odluke teret ne briše, već Općina Centar Sarajevo kao prodavac nekretnina koje su u njenom vlasništu 1/1, preuzima na sebe obavezu namirenja eventualnih šteta, nedostataka i potraživanja
koja mogu nastati u vezi sa upisanim teretom, čime obezbjeđuje potpunu pravnu sigurnost kupca i budućeg vlasnika nekretnina, pritom ne poduzimajući bilo koju radnju kojom bi obezvrijedila ili ugrozila značaj upisanog tereta.

Iz svega navedenog jasno je vidljivo da općinska administracija nije, niti će ikada, imati namjeru da ošteti nijednu vjersku zajednicu, a posebno ne Islamsku sa kojom Općina Centar gaji odnose međusobnog uvažavanja i prijateljske saradnje, koja ne samo da će se nastaviti, nego će se i dalje razvijati i unapređivati u godinama koje su pred nama”, saopćeno je iz Općine Centar.Source link